Krikand
(Anas Crecca)

Krikanden er den mindste af de danske ænder, og den er en af de mest almindelige uden for ynglesæsonen.

Hannen er i pragtdragten en flot fugl med kastanjebrunt hoved med grøn maske, gul undergump og fint tværvatret grå-sort fjerdragt.

Hunnen minder meget om en hun gråand i fjerdragten, men er meget mindre og har grønne i stedet for violette vingefelter. Om sommeren lever krikanden især af insektlarver, muslinger og snegle. Om vinteren lever den derimod af planteføde.

Bestanden af krikand har op gennem 1900-tallet gennemgået en langsigtet tilbagegang.

Tidligere ynglede krikanden typisk i næringsfattige hedemoser, men netop disse er blevet ramt af tilførsel af næringssalte, opdyrkning og dræning. Selvom krikanden er begyndt at yngle i mere næringsrige søer, moser og strandsumpe, så fortsætter nedgangen den dag i dag.

Kilde: dofbasen.dk

Man kan så godt spørge sig selv, hvorfor jægerne så skal have lov til at skyde over 100.000 - og det er kun det indberettede tal - men sådan er der jo så meget........

Kilde: danskeinsekter.dk